Archive for the ‘บันทึกรายงาน’ Category

บันทึกงานรายงานเว็บวีดีโอมันแกว 17082010

รายงานเว็บวีดีโอมันแกว ประจำวันที่ 17 เดือน 08 ปี 2010

1 PR, 975 BL คนเข้าเกินสามร้อยคนต่อวัน เป้าหมายต้องทำให้คนเกินพันให้ได้